წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელი

ბნელსა უკუნსა შინა იწყო აღმოცისკრებად მზემან ყოველთა მეფობათამან, დიდმან სახელითა და უდიდესმან საქმითა, სახელმოდგამმან დავით ღმრთისა მამისამან, და თჳთ სამეოცდამეათორმეტემან შვილმან ამის დავითისამან, დავით… მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა დ...
Posted On 02 Nov 2015
, By

გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორი

დაიბადა 1976 წლის 29 სექტემბერს. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. მსახურება: 2013 წლის ნოემბრიდან გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორი 2011-2013 წლებში თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის საღვთისმეტყველო ფაკულტეტის დეკანი (ახალი აღთქმის ლექტორი) სატაძრო მსახურება:...
Posted On 10 Jun 2013
, By